trimacaram2012

Go to content

Main menu

คำไหว้ครู

ปั้บสาล้านนา

คาถากั๋งก่า


นะโม  ๓  จบ
คาถากั๋งก่า

อุ่งกั่งก่า  ธิกั่งก่า  มะละกั่งก่า  อุ่งสะมะแก้  มะละแก้  อุ่งสะตะสะหะฯ
โอมธง ๆ  มหาธง ๆ  ว่า  ๓  จบ  แล้วว่าคาถาต่อ


***  คำไหว้ครู ของท่านพระครูบาสุวรรณวัฒน์ ***
สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิตะถาคะโต  สิทธิอิติปิโส  ภะคะวา  สีโลเม  พุทธ  เทวัญจะ  นะละเต  พรหมมะเทวะตา  หัตถะเย  พิสสนู  กัณเจวะ  ประสิทธิเมฯ
สาธุ  สาธุ  พิสสนูครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายจุ๋ตนจุ๋องค์  หมายมี  มหาป่าเจ้าผาเรีย  มหาป่าเจ้าเมืองแพง  มหาป่าเจ้าไหล่หิน  ลำดับมา  สาธุเจ้าตินา  สาธุเจ้าศรีวิชัย  สาธุเจ้ากาวี สาธุเจ้ากาวิระ  สาธุเจ้ามหาวัน  สาธุเจ้านุต  สาธุเจ้าใส  สาธุเจ้านิมิตร  ลำดับมาป่อหนานสุนันต๊ะ  ป่อหนานหลวงใต  ป่อเลี้ยงน้อยหนิ้ว  
ป่อหนานอินตา  ป่อหนานอินหลง  ป่อหนานหล้า  ป่อพรหม  ป่อหนานอินตา  ป่อหนานอินสม  ป่อแสงคำ  ป่อหนานใจ๋ รวมถึงครูเก้าครูป๋าย  ครูตาย  และครูยัง  ครูสั่งครูสอนเจ้าทั้งหลายอันอยู่ทิศสะวันตก  วันออก  ขอกใต้  และหนเหนือที่ใกล้  และที่ไกลที่ใดที่หนึ่งขีดเขียนหื้อมานั่งขอบนั่งขันธ์  แห่งผู้ข้าหื้อกล้าหื้อแข็งหื้อเร่งหื้อแรงมาเน้อ  เจ้ากูเน้อ  เอหิ  เอหิ  พุทธัง  เอหิ  ธัมมัง  เอหิ  สังฆัง  พุทธะวะจะนะ  ธัมมะวะจะนะ  สังฆังวะจะนะ  อาคัจเฉยยะ  อาคัจฉาหิ  โอมสิทธิก๋ารครูบาอาจารย์หื้อแก่กู  กูจักเรียกติ๊บพมนต์หื้อลุก  กูจักปุกติ๊บพมนต์หื้อตื่น  ติ๊บพมนต์กูไปตี่อื่นก็หื้อมันมา มาเน้อพ่อมา
โอมคุรุเทวานะมามิ  พ่อปู่ฤาษี ๕ องค์ทรงตะบะเดชะ รวมถึงพ่อหมอเอกโกมารภัทร์พ่อหมอแก่พ่อหมอเฒ่าพ่อปู่ฤาษีเจ้าทั้งร้อยแปดพระองค์ พระฤาษีนารอด  พระฤาษีนาไลย์  พระฤาษีกระไลยโกฎิคุณพระฤาษีตาวัว พระฤาษีตาไฟ พระฤาษีกัสสป  พระฤาษีไกรภพ  พระฤาษีทัสสนะมงคล  พระฤาษีสิงหน
ปู่พยาอินทร์  ปู่พยาพรหม  พระทิพย์พระเนตร พระทิพย์พระกัณ เจ้าองค์คำ เจ้าหลวงคำแดง
เจ้าพ่อแสงคำลือ  เจ้าพ่อพญาตุงลาย โอมพระเพลิง โอมพระพาย โอมพระนารายณ์  พระอิศวรจงมาประสิทธิ์พรไห้กู  ( เฉพราะขึ้นขันเทพ หรือ ขันหลวง)
โอมคะรุกคะรุก  โอมกูจะปลุกป่อครูกูหื้อลุกป่อครูกูก็จักลุก  โอมคะรุกคะรุก  กูจะปลุกครูหื้อตื่น  ป่อครูกูก็ตื่น  ป่อครูกูไปที่อื่นที่ไกลเมื่อแก้วหลวงใต้หล้า  เมื่อฟ้าลอดถึงเมืองพรหม  โอมปะมากะมา
สาธุพระพิษณุกุมภัณฑ์ทุกเจ้าองค์  มีพระอินทร์  พระพรหม  พระยายมราช  จตุโลกบาลทั้ง  ๔  พระโมคคัลลา  พระสารีบุตร  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ทุก  ๆ  องค์  จงมาประชุมกันทั้งโลก  นับได้เก้าล้านเก้าพันโกฎิ  มีพระสิโร  เมพุทเธ  วัญเจ  นรา  เทวกุมมา  นากัญเจ  เวสสุวรรณ  กัจเจว  สิทธิ เม  สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิเตชัง  สิทธิตถาคโต  สิทธิเตโช  สิทธิไชโย  นิรันตรัง  นมามิหัง  สิโรเม  พุทธเท  วัญจนราเต  สสัตเถ  ปรเมวสุรา  พัทธิระพิษณุ  กัญเจว  สัพพกัมมา  ปสิทธิ  เม สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิอากา  ตัตตถาธคโต  สิทธิไชยโย  นิจจัง  สิทธิเตธัง  นิรันตรัง  สิทธิจิตติ  โสฬสมหาพรหม  จรูปา  จตุทินนา  เตเชนไชยโย  น  สิธา  สัพพโสตติ  ภวันตุ  เมฯ
วันทิตวาอาจริยปทัง  อันตรายา  วินาสันติ  สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิลาภัง  สิทธิอริยา  ตถาคโต  สิทธิเตโช  นิรันตรัง  สิทธิพุทธัง  สิทธิธัมมัง  สิทธิสังฆัง  ปสิทธิเม  ตรินิสิงเห  สัตตนาเค  ปัญจพิสสนุ  นมามิหัง  กัญเจว  สัพพกัมพา  ฉวราชา  เอกอินทา  เอกยักขา  ยาเมวา  ปัจจพรหมา  สหัตเหราชา  ปุญจพุทธา  นมามิหัง  สิโรเม  พุทธเทวัญจ  นราหัตเถ  พิสสนู  กัญเจว  สัพพกัมมา  ปสิทธิเมฯ
ข้าพเจ้ากราบพระบาทพระอริยะ  ขออันตรายต่าง ๆจุ่งอย่าได้มี    กิจการงานโชคลาภด้วยเดชพระคถาคต  จุ่งสำเร็จ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  จุ่งประสิทธิประสาทแก่ตัว  พระพิสสนู  ๕  ตน  พระอินทร์อันเป็นใหญ่บนชั้นสวรรค์และพรหม  ๑๖  ชิ้น  ยักษ์  ๑  ตน  เทวดา  ๙  องค์  พระพรหม  ๕  ราชา  พระอรหันตา  พระกุกุสินโธ  พระโกนาคมนะ  พระกัสสปะ  พระโคตรมะ  พระศรีอริยะเมตตรัย  พระพุทธเจ้า  ๕  พระองค์  จุ่งประสิทธิ์ประสาทหื้อการงานสำเร็จไปด้วยดี  ข้าพเจ้ากราบไหว้ให้พระพุทธเทวดาพระพิษณุ ด้วยหัวแห่งข้า  ขอกรรมทั้งหลายทั้งมวลจงผ่อนเบาบาง  การงานทุกอย่างจนสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ  (  โอก๋าสะวันตามิ  ภันเต๋  บัดนี้ผุ้ข้าจักกระทำ_______อันนี้ )  ขอหื้อมาก้ำชูผู้ข้า  แต้แด่เต๊อะฯ
โอมปลุก  ปลุก  กูจักปลุก  พ่อครูกูลุก  กูจักปลุก  พ่อครูกูให้ตื่น  ครูไปที่อื่นให้แล่นมาทันแม้นจนเมื่อวันก็ให้แล่นมาปล่อย  หื้อมาทั้งอาฬวกยักเจ้าพันตน  จนมากินเหล้า  ( ในกรณีที่ขันตั้งมีเหล้า )  กับตัวแทนแห่งข้าในกาลยามนี้เทอญ
สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิ  การิยะตะถาคะโต  สิทธิ  เตโช  ชะโย  นิจจัง  สิทธิลาโภ  นิรันตรัง  สัพพะกัมมัง  ประสิทธิเม  มหาประสิทธิเมฯ  ติวา  คังโน  ธัมมาติ  รุจจะเร  แรงนักแลฯ

คำขึ้นครูเทียน ท่านพระครูบาเจ้าสุวรรณวัฒน์ สืบมาจากพระอาจารย์ไทยใหญ่
กกุสันทะ  โกนากะมะนะ  กัสสะปะ  โคตะมะ  อริยะเมตตรัย  สุนันตุโภโต  เทวะสังขาโยดูรา  หมู่เทวดาตังหลายอันอยู่โขงบนฝากฟ้ามีพยาอิน  พยาทร  พยายมราช  ติ๊บพยาเวสสุวรรณ  ติ๊บพยาแดน  ติ๊บพยาคุฆ  เจ้าหนองสามลาย  เจ้ามังกี  เจ้าผาหินอันจอบ  เจ้าเมืองม้า  เจ้าเมืองแลม  ตึงเจ้าปู่สางเจ้าต้างยาน  เจ้าเมืองแส  ตึงเจ้าเมืองแจ้  ตึงเจ้าหม่อนแก้ว  และเจ้าเมืองแผน  เจ้าแก่นหย่างมาหมากหากกับต๋าม  เมืองเจียงฮายมาแผวจอด  ตึงเจ้าหลวงเมืองสาด  แสนหวี  สี่ป่อหล้าเสี่ยวต๋งกี  เจ้าเจียงคำอ่างวะ  ตึงเจ้ารอยเงิน  เจ้าเมืองขอน  เจ้าป่อก๋าหลงเจียงหลาบ  เจ้าเมืองฝากและเจ้าเมืองเลน  ตึงเจ้าเมืองยอง  ตึงเจ้าป่อต๋าเหล้อ  เจ้าเมืองตุม  เจ้าเมืองป๊อก  เจ้าเมืองลง  เจ้าผาก๋งและถ้ำใหญ่  เจ้าหมอกและเจียงใหม่นาครัง  ป่อเติมหลายการเส้ง  เจ้าเมืองตังหลายข้าพเจ้าก็จวนกันมาขุนผีนางผีตังหลายหื้อได้จ่วยกันมาจ่วยกู  (  ตามเทียน  )  ขุนกู่แก้ว  ตังจตุปาริโตไบโอวาสหนังสือขอได้ฟังดูถี่หื้อได้จื่อจำเอาในดิ๊ก  หนังสือเราว่าไว้  เจ้ามูลศรัทธาตัง  ๔  หน้า  ๘  ฝ่ายหื้อได้มาฝายโผดยังเจ้ามูลศรัทธาตังหลายหื้อ เจ้ามูลศรัทธาตังหลายตังวันตกและวันออกตังห่องและตางจานหื้อมาจ่วย  (  ปูจาฝูงเทียน  ฝูงอาง  )เจ้าป่อตังหลายหือมาขึ้นเหมือนดังสายเดือนสายวันสายแดด  อ่องเมืองถ่างชาหื้อได้ปากแขมกำก่า  อิตถี  ปุริสะ  สุวรรณะ  ติดจันทร์  อังคาร  ปุ๊ด  ผัด  ศุกร์
เสาร์  เกาเก้าราหู  อิตถีปุริสะ  เอหิ  เอหิ  ปิยังมะมะ  จิตตัง  ปิยังมะมะ  สวาหุม  เกียะละล่า  เกียะข้าแลฯ

คำนมัสการครู
องการพินธุนาถังอุปปันนานัง  พรหมสะหะ  ปะตินามัง อาทิกัปเป  สุอาคะโต  ปัจะปะทุมัง  ทิสสะวา  นะโมพุทธายะ  วันทะนัง ฯ
พุทธัง  วันทิตวา  ขาพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธคุณณัง  ธัมคุณณัง พระสังฆคุณณัง  คุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า  พระสังฆเจ้า อีกทั้งคุณบิดามารดา  คุณอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์ คุณพระฤาษี
นารอด  คุณพระฤาษีนาไลย์  คุณพระฤาษีกระไลยโกฎิคุณพระฤาษีตาวัว คุณพระฤาษีตาไฟ คุณพระฤาษีกัสสป  คุณพระฤาษีไกรภพ  คุณพระฤาษีทัสสนะมงคลอีกทั้งพ่อหมอเอกโกมารภัทร ทั้งพระเพชรฉลูกัญ  และนักสิทธ์วิทยา  อีกทั้งพระธรณี  นางพระคงคา พระเพลิง พระพาย พระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้า
เธอจงมาประสิทธ์พระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าอัญเชิญเทพยดาทั้งหลานทั่วพื้นปฐพีดลพระฤาษีทั้งร้อยแปดตนบันดาลดลด้วยสรรพทิพย์และวิทยาพระครูพา  พระครูเฒ่า ครูพักแลอักษรสถาพรกรรมสิทธิ์ แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มาอยู่เหนือเกล้าเหนือผม  ขออัญเชิญพระพรหม เสด็จมาอยู่บ่าเบื้องซ้าย  ขออัญเชิญพระนารายณ์ เสด็จมาอยู่บ่าเบื้องขวาของอัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลาย  ขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาก  ขออัญเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสร้องสังวาลย์ ขออัญเชิญพระกาฬเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้ากระทำการสิ่งใจ  เมื่อใด ภูตใด  พรายใด  อย่าได้เบียนบีฑาอย่าได้ประมาทพลาดพลั้ง  ขออัญเชิญคุณครูแก่หนหลัง  พระฤาษีทั้งร้อยแปดตน  เดชะคุณครูมาชิยายอันเลิศล้ำ  คุณครูอยู่ในถ้ำจงมาช่วยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้า  พุทธังประสิทธิ มหาประสิทธิ ธัมมัง  ประสิทธิ  มหาประสิทธิ  สังฆังประสิทธิ   มหาประสิทธิ์  ฯ   โอมคุรุเทวะ  นะมามิ  ข้าพเจ้าขอยอกรชุลี  โดยยินดีเคารพ  คำนับนบครูผู้เฒ่า  แต่ก่อนเก่าปัจจุบัน ครูเลขและครูยัน  ครูว่านแลครูยาครูตำหลับ  ครูตำราครูเวทย์มนต์กลคาถา  ครูนะโมกอขอและกอกา ครูอักขระขอมไทยจนจบหมด  ที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษามา  ข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาอริยายทั้งหลายนั้น  เชิญมาชุมนุมกัน ณ  สถานอันเป็นมงคล ณที่นี้
สิโรเม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต  พรหมะ  เทวะตา  หะทะยัง นารายะกัญเจวะ  ทะเวหัตเถ  ปะระเมสุรา  ปาเทวิสะณุกัญเจวะ  สัพพะกัมมาประสิทธิเม ฯ
* สิทธิกิจจัง   กิจจานุกจิ  ซึ่งบำเพ็ญบำรุงรักษา  อย่าเลิศอย่าโรยช้าสิทธิได้พลัน ๆ เทอญแลนา
* สิทธิกัมมัง  การงาน ผดุง เพื่อบำรุงรักษา อย่าเริศอย่าโรยช้าสิทธิได้พลัน ๆ  เทอแลนา
* สิทธิการิยะตะถาคะโต  พระสรรเพชญเผด็จมารมอดฉันใจปลอดภัยแผ้วคลาดแคล้วพ้นภัยพาลฉับพลัน
* สิทธิลาโภนิรันตะรัง อีกราชลาภทุกสิ่ง สรรพจงนิรันดรหลั่งล้น ดั่งหนึ่ง นทีธารท้น อย่ารัขาดสูญเลยนา
* สิทธิเตโช  ชะโยนิจจัง  เดชอำนาจแผ่ทั่วผอง  อริธยองหย่อนห้าว  จงมีชัยชนะทุกด้าว  ปราบล้างไฟรี
* สัพพะสิทธิ  ภะวันตุโว  ขอสรรพพรจงประมาท  ประสิทธิ์แก่ข้าเสร็จสม  ดังข้าพร้องพร่ำ
ถวายฉะนี้เทอญ ฯ


***  คำปัดผี  ***
โอมนะโม  โลกะนาถ  กูขึ้นอากาศแสนตีจั้นฟ้าธรณี  อิสีปีใหม่  โอมโกโน  มกะบาด  กูหมายยาหนวดมึงมี  3  ใบ  กับหยอดกูจักสั่งมึงปันผีพรม  ปัดผีพาย  ปัดสะวาย  ลงมีดป้องปัดตัว  ผีตาหลวงตาเหลืองเข้าหมิ้น  ปัดตัวผีแหลบลิ้นกินคน  ปัดตัวผีปินบนมาต่างอากาศ  ปัดตัวผีจิ้นฟ้าหยาดลงมา  ปัดตัวผีป่อลุงเก้าไม้  ปัดตัวผีจุมปวก  ปัดตัวผีบวกควาย  ปัดตัวผีตายปองจาน้ำ  ปัดตัวผีเถื่อนถ้ำหยาดน้ำและคูหา  ปัดตัวผีลุงตาผีมด  กูจักปัดตก  สัพพะสัตว์ตกวินาศหุลุ  หุลู  สวายเทิก
(ใช่ในการขับไล่ภูตผีปีศาจ  ถอนคุณใส่ลมเพลมพัด)

***  โองการแป้ผี  ***
โอมพุทโธปาระหงส์  ธัมโมปาระหงส์  สังฆโธปาระหงส์  องค์แข็งยิ่งกว่าฟ้า  กำกูกล้ายิ่งกว่าผีตังหลาย  ตากูแจ้งยิ่งกว่าพยาเวสสุวรรณ  โอมนาร่อนรอด  อกันนิถา  โอมมะเทวดาฝงอยุ่จิ้นฟ้าตั้งก้มอ่อนหน้า  ออกมาไหว้กูประหงส์  โอมอะคงกูหิงสวาหะเทิกฯ  
(ใช่ในการขับไล่ภูตผีปีศาจ  กันคุณใส่ต่างๆ)Back to content | Back to main menu